JInvent

Program za inventuru trgovačke robe
u skladištima i dućanima, te za popis osnovnih sredstava

JInvent je program za inventuru trgovačke robe u skladištima i dućanima i za popis osnovnih sredstava. Program je predviđen za korištenje na ručnom računalu s ugrađenim čitačem bar koda. Osnovni princip rada je identifikacija artikla ili osnovnog sredstva učitavanjem bar koda i nakon toga unošenje podataka o količini i eventualno o lokaciji. Uneseni podaci se upisuju u novu ASCII datoteku koja se po završetku rada šalje na PC.

Program može raditi i s prethodno učitanom inventurnom podlogom tako da se bar kodovi verificiraju a korisniku se na ekran šalju dodatni podaci; naziv artikla, cijena i pretpostavljena ukupna kolkičina. Ovisno o potrebi rješenje se može se proširiti korištenjem termopisača za produkciju bar kod naljepnica.

Osim identifikacije i unosa podataka, program uključuje i procedure korekcije i kontrole rada i podršku komunikaciji između ručnog računala i PC-a. Podrška uključuje registraciju događaja te verifikaciju i arhiviranje prometa. Intermec (sada: Honeywell) ima u svojoj ponudi više modela ručnih računala s ugrađenim čitačem bar koda u različitim izvedbama od lagane uredske do robusne industrijske. Program će dakako funkcionirati i na opremi drugih proizvođača na PocketPC platformi.